Artikelindex

Wanneer heeft een ambtenaar recht op pensioen?

Een ambtenaar heeft na diens ontslag recht op pensioen als hij/zij op het tijdstip van ingang van het ontslag:

  • een vaste aanstelling heeft
  • de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt (Ouderdomspensioen)
  • uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend ongeschikt is diens betrekking te vervullen (Invaliditeitspensioen)
  • een pensioengeldige diensttijd van ten minste 35 jaar heeft vervuld en de leeftijd van ten minste 55 jaar heeft bereikt (Vervroegd pensioen/ Diensttijd pensioen).

Verlaat een ambtenaar die van een vaste aanstelling is voorzien de dienst met ontslag zonder aan één van de opgenoemde voorwaarden te voldoen, dan heeft die ambtenaar uitzicht verkregen op Ouderdomspensioen (Uitgesteld pensioen), welk uitzicht bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar overgaat in het recht op Ouderdomspensioen.

Komt een ambtenaar die uitzicht had verkregen op Ouderdomspensioen te overlijden, dan hebben zijn/haar nabestaanden  wel recht op een direct ingaand Weduwen-/ Weduwnaars- en/of Wezenpensioen.

LET WEL: het is van groot belang dat het ontslag van de ambtenaar na 31 december 1971 is ingegaan.

Indien de ambtenaar voldoet aan al de eerder genoemde vereisten, doch diens ontslag inging vóór 31 december 1971, dan heeft dat tot gevolg dat deze ambtenaar/nabestaanden geen aanspraak maakt/maken op een pensioen. De diensttijd  vervuld vóór  1 januari 1972 is dan niet vervuld in de zin van de geldende Ambtenarenpensioenwet 1972, maar in de zin van de vervallen Pensioenverordening van 1932.

In artikel 45 van de vervallen Pensioenverordening van 1932 is opgenomen dat  indien iemand de dienst verlaat voor en aleer hij recht heeft op een pensioen, alle recht op het pensioen komt te vervallen,ook al is door hem/haar pensioenpremie gestort. Dit is ook opgenomen in artikel 40 van de “Pensioenverordening voor bijzondere onderwijzers 1932”.


Welke zijn de stappen die betrokkene moet ondernemen om  het pensioen te kunnen ontvangen ?

In aanloop naar het bereiken van de 60 jarige leeftijd van een ambtenaar met een vaste aanstelling in overheidsdienst, wordt het volgende traject gevolgd:

  • Het ontslag moet worden aangevraagd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
  • Dit verzoek tot ontslag moet zeker twee tot drie maanden voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd  bij het ministerie waar men tewerkgesteld is worden aangevraagd
  • De vereiste  bescheiden worden dan opgemaakt door de afdeling Personeelszaken waar betrokkene werkzaam is: de ontslagbeschikking of ontslagbesluit, het intreebericht, het uittreebericht (met bijlagen) en de inkoopdiensttijd-beschikking.


Ontslagbeschikking/ontslagbesluit

Op de ontslagbeschikking/ontslagbesluit wordt de datum aangeven waarop het ontslag ingaat. De reden van ontslag kan bijvoorbeeld zijn dat betrokkene 60 jaar oud wordt en de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Op de ontslagbeschikking/ ontslagbesluit wordt ook aangegeven dat betrokkene zich moet wenden tot het Pensioenfonds Suriname om in aanmerking te komen voor een pensioen.


Intreebericht

Op het intreebericht wordt aangegeven wanneer betrokkene van een vaste aanstelling is voorzien (dus ambtenaar in de zin van de Pensioenwet is geworden), de naam en indien het een vrouw is - en gehuwd - de gehuwde naam of mansnaam en andere persoonsgegevens, de functie, het inkomen bij indiensttreden enz.