Indien een ambtenaar ontslagen is bij beschikking wegens ziekte of gebreken die hem/haar blijvend ongeschikt gemaakt hebben om zijn/haar betrekking te vervullen, dan heeft deze ambtenaar de mogelijkheid een Invaliditeitspensioen aan te vragen. Indien zo een ambtenaar zelf niet in staat is dit pensioen aan te vragen, dan zou dit voor hem/haar aangevraagd dienen te worden (bijvoorbeeld bij geestelijk gestoorden).
Invaliditeitspensioen kan reeds toegekend worden aan een ambtenaar die nauwelijks of niet eens  de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft.

Zou nu een ambtenaar die een Invaliditeitspensioen geniet  in het huwelijk treden en er worden uit dat huwelijk kinderen geboren, dan zullen - indien deze ambtenaar komt te overlijden - de weduwe en/of wezen (minderjarige) wel aanspraak maken op een Weduwen-/Weduwnaars- en/of Wezenpensioen. Dit is een uitzondering die gemaakt wordt bij ambtenaren die een Invaliditeitspensioen genieten. Deze uitzondering geldt tot het moment dat de ambtenaar de leeftijd van 60 jaar bereikt.

Als een ambtenaar die een Invaliditeitspensioen geniet na diens zestigste in het huwelijk treedt en worden er uit dat huwelijk kinderen geboren, dan zullen na diens overlijden noch de weduwe/weduwnaar noch de wezen aanspraak maken op een pensioen.

Het Invaliditeitspensioen wordt op dezelfde wijze berekend als het Ouderdomspensioen, met als verschil dat het Invaliditeitspensioen een aanvulling ondergaat. Deze aanvulling moet niet verward worden met doortelling die toegepast wordt bij het Weduwen-/ Weduwnaars- en/of Wezenpensioen. Doortelling wordt daar onvoltooide diensttijd. De aanvulling op het Invaliditeitspensioen is afhankelijk van de mate van de algemene invaliditeit (invaliditeitsgraad/arbeidsongeschiktheid) en het wordt berekend over de periode lopende vanaf de datum van toekenning van het Invaliditeitspensioen tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar.

De invaliditeitsgraad wordt vastgesteld door de arts die verbonden is aan het Pensioenfonds Suriname. Nadat een ambtenaar door de Geneeskundige Commissie is afgekeurd, zal aan deze ambtenaar - vanwege afkeuring - ontslag uit de dienst worden verleend. Op de bescheiden die opgemaakt worden voor het vaststellen van het  pensioen wordt als reden van ontslag “vanwege arbeidsongeschiktheid” opgenomen. Zo gauw de afgekeurde ambtenaar zich aanmeldt op het Pensioenfonds zal hij/zij verwezen worden naar de arts van het Fonds. De arts zal de invaliditeitsgraad vaststellen zodat duidelijk wordt voor hoeveel procent die ambtenaar afgekeurd is. Pas dan kan het Invaliditeitspensioen berekend worden.

De invaliditeitsgraad wordt aangegeven in een percentage. De berekening van het invaliditeitspensioen geschiedt op basis van onderstaande verhouding.

INVALIDITEITSGRAAD (MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID) PERCENTAGE BIJ BEREKENING INVALIDITEITSPENSIOEN
80% of meer 100%
65% 80% 
55% 60% 
45% 50% 
35% 40% 
25% 30% 
15% 20% 

 

Bijvoorbeeld:

Stel dat meneer ZIEKIE geboren is op 3 mei 1955 (57 jaar oud), vanaf 1 september 1988 in dienst van de overheid is en op 1  april  2012 met ontslag  gaat wegens arbeidsongeschiktheid. 

Grondslagen:

April 2010 t/m maart 2011 Srd. 16.081,05

April 2011 t/m maart 2012 Srd. 16.339,65

Totaal                              Srd. 32.420,70

 

 • Middelsom is (Srd. 32.420,70/2) = Srd. 16.210,35
 • Meneer ZIEKIE heeft gewerkt van 1 september 1988 tot en met 31 maart 2012, dat is 23 jaar & 7 maanden. Dit is de werkelijk door hem vervulde diensttijd en dat wordt de voltooide diensttijd genoemd.
 • 23 jaar & 7 maanden x 2% =  47,16667%
 • 47,16667% van Srd. 16.210,35 = Srd. 7.645,88 afgerond Srd. 7.646,00 per jaar en per maand is dat bruto Srd. 637,17.
 • Ook wordt nagegaan hoeveel diensttijd de ambtenaar nog had te vervullen voor het bereiken van de leeftijd van 60 jaar.

AANVULLING

 • Meneer ZIEKIE is door de arts van het Fonds voor 85% afgekeurd en dat betekend dat zijn aanvulling zal zijn:
 • 01 – 04 - 2012 t/m 31 – 05 - 2015 = 3 jaar & 1 maand & 30 dagen, tellende voor 3 jaar & 2 maanden
 • 3 jaar & 2 maanden x 2% = 6,33333% van Srd. 16.210,35 = Srd. 1.026,65 afgerond Srd. 1.027,00 per jaar
 • Per maand is dat  Srd. 1.027,00 : 12 = Srd. 85,58
 • Het pensioen van de heer ZIEKIE zal totaal bedragen:
  • Srd. 637,17 + Srd. 85,58 = bruto Srd. 722,75 per maand.

Indien meneer ZIEKIE niet voor 85% maar voor 75% wordt afgekeurd (bij een invaliditeitsgraad van 75% hoort een percentage bij de berekening van 80%: zie tabel hierboven), dan wordt de aanvulling op het  pensioen:

 • 3 jaar & 2 maanden x 2% = 6,33333% van Srd. 16.210,35 = Srd. 1.026,65
 • 80% x Srd. 1.026,65 = Srd. 821,32 afgerond Srd. 822,00 per jaar
 • Per maand is dat  Srd. 822,00 : 12 = Srd. 68,50.

TE OVERLEGGEN BESCHEIDEN BIJ HET AANVRAGEN VAN INVALIDITEITSPENSIOEN

 1. Pensioenaanvraag
 2. Ontslagbeschikking (heel belangrijk bij het aanvragen van een Invaliditeitspensioen
 3. Bescheiden van het ministerie
 4. Legitimatiebewijs
 5. Familieboekje/uittreksel
 6. Bankafschrift/chequeboekje/rijbewijs of paspoort
 7. Salarisslips (2): een recente loonslip en één van het jaar daarvoor