Categorieën van personen die aanspraak kunnen maken op een pensioen ten laste van het Pensioenfonds Suriname

 • alle personen die door of vanwege het bevoegde gezag in vaste bezoldigde dienst van de Staat zijn aangesteld;
 • onderwijzers en leraren, die een vaste aanstelling hebben en een betrekking bekleden aan uit de openbare kas gesubsidieerde scholen voor bijzonder onderwijs;
 • personen die een vaste volledige betrekking bekleden bij de door of vanwege de Staat opgerichte en rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen van onderwijs;
 • personen werkzaam bij parastatale instellingen die aangesloten zijn bij het Pensioenfonds Suriname, waarvan het personeel bij de oprichting van die instelling de status van ambtenaar had.

Thans zijn de volgende parastatale instellingen aangesloten bij het Pensioenfonds Suriname:              

 1. Het Bureau voor de Staatsschuld
 2. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP)
 3. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS)
 4. Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname ( CELOS)
 5. Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening in Suriname (BGVS)
 6. De Stichting Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen (COVAB)
 7. De Stichting Nazorg Dienstplicht
 8. De Stichting Jeugdtandverzorging Suriname (JTV)
 9. De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS)
 10. De Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEK)
 11. De Centrale Landsaccountants Dienst (CLAD)
 12. Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS)
 13. De Nationale Loterij Suriname
 14. Het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI)
 15. Het ’s Landshospitaal
 16. Het Nationaal Vervoer Bedrijf NV (NVB)
 17. Het Polytechnic College Suriname (PTC)
 18. De Stichting Volkshuisvesting
 19. Het Telecommunicatiebedrijf Suriname (TELESUR)
 20. Het Drs. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN)
 21. De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO)
 22. Het Staatsziekenfonds (SZF)
 23. Het Planbureau
 24. Het Waarborgfonds
 25. De Wegenautoriteit Suriname
 26. De NV. Luchthavenbeheer/Zanderij
 27. Het Surinaams Postbedrijf (Surpost)
 28. De Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD)     
 29. De Stichting Viskeuringsinstituut (VKI)
 30. De Telecommunicatie Autoriteiten Suriname (TAS)
 31. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS)
 32. De Stichting De Vrije School
 33. Het Management Instituut - Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI-GLIS)

 

Wanneer heeft men recht op een pensioen van het Pensioenfonds Suriname?

Een ambtenaar/persoon werkzaam bij een parastatale instelling die aangesloten is bij het Pensioenfonds Suriname heeft na diens ontslag recht op pensioen als hij/zij op het tijdstip van ingang van het ontslag:

 • een vaste aanstelling heeft13.  
 • de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt (Ouderdomspensioen)
 • uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend ongeschikt is diens betrekking te vervullen (Invaliditeitspensioen)
 • een pensioengeldige diensttijd van tenminste 35 jaar heeft vervuld en de leeftijd van tenminste 55 jaar heeft bereikt (Vervroegd pensioen).

Verlaat een ambtenaar/ persoon werkzaam bij een parastatale instelling die aangesloten is bij het Pensioenfonds Suriname, die van een vaste aanstelling is voorzien de dienst met ontslag zonder aan één van de opgenoemde voorwaarden te voldoen, dan heeft die uitzicht verkregen op Ouderdomspensioen (Uitgesteld pensioen), welk uitzicht bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar overgaat in het recht op Ouderdomspensioen. Het uitzicht vervalt indien betrokkene wederindienst treedt bij de overheid danwel bij één der bovengenoemde parastatale instellingen. Komt degene die uitzicht had verkregen op Ouderdomspensioen te overlijden, dan hebben zijn/haar nabestaanden wel recht op een direct ingaand weduwen-/weduwnaars- en/of wezenpensioen.

LET WEL: het is van groot belang dat het ontslag van de ambtenaar na 31 december 1971 is ingegaan.

 

Weduwen-/weduwnaarpensioen

Het weduwen-/weduwnaarspensioen bedraagt 60% van het Ambtenarenpensioen. Iemand kan weduwe of weduwnaar zijn:

 1. van een ambtenaar/persoon werkzaam bij één der bovengenoemde parastatale instellingen die in actieve dienst was;
 2. van een gepensioneerde ambtenaar/persoon werkzaam bij één der bovengenoemde parastatale instellingen;
 3. van een ambtenaar/persoon werkzaam bij één der bovengenoemde parastatale instellingen die de dienst vroegtijdig met ontslag verliet en dus met uitgesteld pensioen was;
 4. van de ongehuwde (gewezen/gepensioneerde) ambtenaar/ persoon werkzaam bij één der bovengenoemde parastatale instellingen met wie deze duurzaam heeft samengewoond en de geregistreerde partner is bij het Pensioenfonds Suriname.

Wanneer een actief dienende komt te overlijden voordat die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, dan wordt voor de vaststelling van het pensioen aan de nabestaanden van de overledene de diensttijd doorgeteld tot het eind van de maand waarin hij/zij de leeftijd van 60 jaar zou hebben bereikt. Deze periode wordt “onvoltooide diensttijd” genoemd. In de huidige “Ambtenarenpensioenwet 1972” is het zodanig geregeld dat bij scheiding c.q. het niet meer samenwonen met de partner:

 • bij overlijden van degene die de pensioengeldige diensttijd heeft opgebouwd, geen recht bestaat op een  nabestaandenpensioen (weduwen/- weduwnaarspensioen);
 • vereist is dat personen tot het moment van overlijden met elkaar samenwonen.

 

Pensioenvaststelling

Het maximale dat aan pensioen wordt uitgekeerd is 35 dienstjaren. Voor elk jaar krijgt men 2%, maximaal kan men dus 70% aan pensioen ontvangen. Let wel men mag meer dienstjaren hebben vb. 40 dienstjaren, maar het totaal uit te keren pensioen bedraagt dan geen 80% maar 70%. Heeft men 40 dienstjaren dan wordt wel gewerkt met de grondslagen van de laatste 24 maanden, maar dan met een percentage van 70% (35 dienstjaren). De berekening van het pensioen vindt als volgt plaats:

Er wordt gewerkt met de bezoldiging van 24 maanden voor ontslag. Het gemiddelde van de bezoldiging van de laatste 24 maanden wordt dan vermenigvuldigd met het percentage, hetgeen afhankelijk is van het aantal pensioengeldigde dienstjaren welke men heeft opgebouwd. De uitkomst hiervan is dan het pensioen berekend over een jaar, welke vervolgens gedeeld wordt door 12 voor de uiteindelijke maandelijkse bruto pensioenuitkering.

 

Pensioenaanvraag

Om pensioen uitgekeerd te krijgen ten laste van het Pensioenfonds Suriname dient dit pensioen aangevraagd te worden. Bij personen die in actieve dienst zijn en dan de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, worden de bescheiden opgemaakt door de afdeling Personeelszaken /HRM, waar betrokkene werkzaam is / of is geweest. Deze bescheiden, waarbij er ook een aanvraag is ondertekend door belanghebbende, worden dan opgestuurd naar het Pensioenfonds Suriname.

Indien betrokkene met uitgesteld pensioen was, zal betrokkene zelf zijn /haar pensioen moeten aanvragen. Dat kan ook per email waarbij een ondertekende aanvraag wordt opgestuurd naar het Pensioenfonds of betrokkene loopt zelfs langs om het pensioen aan te vragen.

 

Pensioeninkoop

Om diensttijd te kunnen inkopen is vereist dat in dienst was geweest, maar dat er geen premie is ingehouden in die periode bijv. bij een landsdienaar die op contract basis werkzaam was. Zo iemand wordt dan in de gelegenheid gesteld om die periode alsnog in te kopen.

Bij de landsdienaren is dit het Ministerie van Binnenlandse Zaken die de inkoopdiensttijdbeschikkingen opmaakt. Indien het gaat om iemand die gewerkt heeft bij een parastatale instelling beslistt de Directie van het Pensioenfonds Suriname over de pensioeninkoop. De inkoopschuld wordt berekend aan de hand van een door de actuaris vastgestelde methodiek.