Er zijn zes typen pensioen waarop ambtenaren, gepensioneerde ambtenaren of hun nabestaanden aanspraak kunnen maken, op grond van de Ambtenarenpensioenwet 1972. 

  1. Ambtenarenpensioen of Ouderdomspensioen
  2. Vervroegd pensioen of Diensttijd pensioen
  3. Weduwen-/Weduwnaarspensioen
  4. Wezenpensioen
  5. Invaliditeitspensioen
  6. Uitgesteld pensioen

Categorieën van personen die aanspraak kunnen maken op een pensioen ten laste van het Pensioenfonds Suriname

 

  • alle personen die door of vanwege het bevoegde gezag in vaste bezoldigde dienst van de Staat zijn aangesteld
  • onderwijzers en leraren, die een vaste aanstelling hebben en een betrekking bekleden aan uit de openbare kas gesubsidieerde scholen voor bijzonder onderwijs
  • personen die een vaste volledige betrekking bekleden bij de door of vanwege de Staat opgerichte en rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen van onderwijs
  • personen werkzaam bij parastatale instellingen die aangesloten zijn bij het Pensioenfonds Suriname, waarvan het personeel bij de oprichting van die instelling de status van ambtenaar had.