Vervroegd pensioen of Diensttijd pensioen wordt geregeld in Decreet C-45, waarin artikel 20 van de Ambtenarenpensioenwet 1972 is uitgebreid met artikel 20a. Vervroegd – of Diensttijd pensioen wordt toegekend aan een ambtenaar die op het tijdstip van de ingang van het ontslag een pensioengeldige diensttijd van tenminste 35 jaren heeft vervuld en de leeftijd van ten minste 55 jaar heeft bereikt. Dit betekent dat - indien iemand voldoet aan deze vereisten, doch niet uitdrukkelijk het verzoek doet om het decreet van toepassing op hem/haar te doen zijn – hij/zij met uitgesteld pensioen zal gaan, met als gevolg dat het pensioen pas bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar aangevraagd kan worden.

Het Vervroegd- of Diensttijd pensioen wordt op dezelfde wijze berekend als het Ambtenarenpensioen. Vaststaat dat  betrokkene bij 35 dienstjaren het maximale aan pensioen (70%) zal ontvangen.

Bijvoorbeeld:

Meneer ONGEDULD is 55 jaar oud en in dienst getreden bij de overheid op 1 januari  1978  (2013 – 1978 = 35 (jaar)).
Hij verlaat op 1 januari 2013 de dienst met ontslag en wel met de onderstaande grondslagen.

BEREKENING VAN HET VERVROEGD PENSIOEN/DIENSTTIJD PENSIOEN


De middelsom is Srd. 48.396,00 : 2 = Srd. 24.198,00.
Hij heeft 35 dienstjaren: (35 x 2%) x Srd. 24.198,00 = Srd. 16.938,60 per jaar.
Het pensioen per maand bedraagt dan bruto Srd. 1.411,55.