Ingevolge de Ambtenarenpensioenwet maakt men aanspraak op pensioen :
- indien betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd (60 jaar) heeft bereikt (ouderdomspensioen)
- indien betrokkene tenminste 35 pensioengeldige dienstjaren heeft vervuld en de leeftijd van 55 jaren heeft bereikt (vervroegd pensioen)
- de ambtenaar/deelnemer die de dienst verlaat en aan geen van de eerder aangehaalde vereisten voldoet om aanspraak te kunnen maken op een pensioen verkrijgt dan uitzicht op een pensioen welk uitzicht bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar overgaat in het recht op ouderdomspensioen ten laste van het Fonds
- bij het overlijden van de ambtenaar/deelnemer/gepensioneerd ambtenaar/gepensioneerde deelnemer maakt de weduwe/ weduwnaar/concubine/concubaan aanspraak op een  weduwen-weduwnaarspensioen ten laste van het Fonds
- indien er bij het overlijden van de ambtenaar/gepensioneerd ambtenaar/werknemer/gepensioneerde werknemer minderjarige kinderen zijn maken deze kinderen aanspraak op een wezenpensioen tot het bereiken van de leeftijd van 21 jaar
- indien een ambtenaar/deelnemer uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend ongeschikt is diens betrekking te vervullen maakt deze aanspraak op invaliditeitspensioen.

De nodige bescheiden worden opgemaakt op de afdeling Personeelszaken (HRM) van het Ministerie / instelling waar men werkzaam is. Voor een tijdige verkrijging van de eerste  ouderdomspensioenuitkering/vervroegd pensioenuitkering is het van belang is dat betrokkene erop toeziet dat deze bescheiden juist ingevuld zijn en tijdig (3 maanden voorafgaand aan de pensioeningangsdatum) worden verzonden naar het Pensioenfonds Suriname.

Voor  het opbouwen van pensioengeldige diensttijd is er in de  Ambtenarenpensioenwet thans geen minimum gesteld. De vereiste voor het vervullen van pensioengeldige diensttijd is dat men voorzien dient te zijn van een vaste aanstelling.

Het pensioen dient aangevraagd te worden door belanghebbende op grond waarvan de uitkering zal plaatsvinden. Het door betrokkene ondertekend aanvraagformulier is één der documenten die door de afdeling Personeelzaken (HRM) wordt verzonden naar het Fonds. 
Indien men later dan een jaar na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd hetpensioen aanvraagt zal op grond van de wet geen uitbetaling plaatsvinden vanaf het bereiken van de  pensioengerechtigde leeftijd, maar een jaar terugwerkend uitgaande van de dag van de aaanvraag  van het pensioen.

De pensioengerechtigde leeftijd is  60 jaar.

De concubine/concubaan maakt aanspraak op een nabestaandenpensioen indien betrokkene  tenminste twee (2) jaar op hetzelfde adres hebben samengewoond  tot het moment van overlijden van een van de partners. Dit moet blijken uit een uittreksel van Centraal Bureau voor Burgerzaken of bij overlegging van een samenleveningscontract.

Er vinden geen overmakingen plaats naar buitenlandse bank instellingen. Betrokkene dient een rekening te openen bij een in Suriname gevestigde bankinstelling.

De wezen maken aanspraak op een wezenpensioen tot 21 jaar.

Als een weduwe/ weduwnaar een pensioen geniet van zijn overleden partner kan er afhankelijk van hoe het pensioen is vastgesteld een herziening van het pensioen plaatsvinden bij hertrouwen. Bij hertrouwen van de weduwe/weduwnaar zal de doortelling (dat is bij overlijden van de deelnemer vóór het bereiken van de leeftijd van 60 jaar, wordt voor de berekening van het weduwepensioen de diensttijd doorgeteld tot het einde van de maand waarin deze de leeftijd van 60 jaar zou hebben bereikt) komen te vervallen en het weduwe/weduwnaarpensioen zal dan herberekend worden, maar dan aan de hand van de werkelijk vervulde diensttijd.

In geval van een klacht of een onduidelijkheid met betrekking tot uw pensioen is het afhankelijk van waar uw klacht overgaat:
- Voor onduidelijkheden inzake de aanvraag en berekening van het pensioen kunt u contact maken met de afdeling Deelnemersadministratie;
- Voor onduidelijkheden inzake de uitkering van het pensioen kunt u contact maken met de Financiële afdeling .
Tegen een beslissing van de directie van het Pensioenfonds Suriname kan door belanghebbende bezwaar worden aangetekend bij de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Suriname.
Beroep instellen tegen de beslissing van Raad van Toezicht dient te geschieden bij het Hof van Justitie, die hierover in eerste en hoogste aanleg oordeelt.