Bent u als ambtenaar bij beschikking ontslagen wegens ziekte of een gebrek die u blijvend ongeschikt heeft gemaakt voor uw functie? Dan heeft u recht op invaliditeitspensioen.

Vaststelling invaliditeitsgraad
Nadat u bent afgekeurd, krijgt u ontslag uit dienst ‘vanwege arbeidsongeschiktheid’. Vervolgens wordt vastgesteld in welke mate u invalide bent. De invaliditeitsgraad zoals dat wordt genoemd, wordt vastgesteld door de arts die verbonden is aan het Pensioenfonds Suriname.

Berekening invaliditeitspensioen
Het invaliditeitspensioen wordt net als het ouderdomspensioen berekend, maar bij het invaliditeitspensioen wordt uw onvoltooide diensttijd als aanvulling daarbij opgeteld. De hoogte van deze aanvulling is afhankelijk van uw invaliditeitsgraad of de mate van arbeidsongeschiktheid. Het wordt berekend over de periode vanaf de datum van toekenning van het invaliditeitspensioen tot de datum waarop u de pensioengerechtigde leeftijd zou bereiken.

De berekening van het invaliditeitspensioen wordt gedaan op basis van een bepaalde verhouding. Bent u bijvoorbeeld voor 80% arbeidsongeschikt dan ontvangt u 100% van het pensioenbedrag welke u zou ontvangen als u zou werken tot uw pensionering. Wordt uw invaliditeitsgraad gesteld op bijvoorbeeld 65%, dan ontvangt u 80% van dat bedrag. Naarmate uw invaliditeitsgraad afneemt, wordt het percentage steeds naar onderen bijgesteld tot een minimum van 20%. Het totaal overzicht kunt u hier op onze website bekijken.

Aanvragen Invaliditeitspensioen
Mocht u niet in staat zijn uw pensioen zelf aan te vragen, mag iemand anders het voor u doen. De informatie over hoe u invaliditeitspensioen kunt aanvragen hebben wij ook hier op onze website geplaatst.