Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik met pensioen?

De pensioengerechtigde leeftijd is 60 jaar. U mag ook eerder met pensioen indien u minimaal 35 pensioengeldige jaren heeft gewerkt.

Op welke pensioensoorten maak ik aanspraak en wanneer?

  • Als u de pensioengerechtigde leeftijd (60 jaar) heeft bereikt: Ouderdomspensioen
  • Als u tenminste 35 dienstjaren heeft vervuld en de leeftijd van 55 jaren heeft bereikt: Vervroegd Pensioen.
  • Als u de dienst verlaat en aan geen van de eerder aangehaalde vereisten voldoet om aanspraak te kunnen maken op een pensioen, dan krijgt u uitzicht op een pensioen welke bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar ingaat. U ontvangt pensioen over de daadwerkelijk gewerkte dienstjaren: Uitgesteld Pensioen.
  • Als u door ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid niet langer kunt werken maakt u aanspraak op Invaliditeitspensioen

Wanneer moet ik Ouderdomspensioen aanvragen?

Uw werkgever moet hiervoor de benodigde documenten indienen. U moet het bijbehorende aanvraagformulier ondertekenen. Dit moet uw werkgever drie maanden voor uw 60 verjaardag in orde maken.

Krijg ik automatisch mijn pensioen als ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereik

Nee. U moet het pensioen zelf aanvragen samen met uw werkgever. Dit doet u door het aanvraagformulier dat u van uw afdeling personeelszaken (HRM) ontvangt te ondertekenen en terug te geven aan de afdeling personeelszaken. Uw pensioenaanvraag wordt vervolgens met alle benodigde documenten door de afdeling Personeelszaken (HRM) verzonden naar het fonds. 

Mijn pensioen is te laat aangevraagd, word ik gecompenseerd?

Ja. Als het pensioen wordt aangevraagd na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dan wordt het pensioen tot maximaal 1 jaar terug met terugwerkende kracht uitgekeerd.

Als ik samenwoon, maakt mijn partner dan aanspraak op een nabestaandenpensioen als ik overlijd?

De concubine/concubaan maakt aanspraak op een nabestaandenpensioen als u tenminste twee jaar op hetzelfde adres heeft samengewoond tot het moment van overlijden. Dit moet blijken uit een uittreksel van Centraal Bureau voor Burgerzaken of een samenlevingscontract.

Wordt mijn pensioen overgemaakt naar het buitenland als ik niet in Suriname woon?

Er vinden geen overmakingen plaats naar buitenlandse bankinstellingen. U moet voor uw pensioen een rekening openen bij een in Suriname gevestigde bankinstelling.

Tot welke leeftijd maken kinderen aanspraak op wezenpensioen?

Kinderen maken aanspraak op een wezenpensioen tot 21 jaar.

Wat als ik als weduwe/weduwnaar hertrouw en mijn partner overlijdt gedurende actieve dienst?

Treedt u als weduwe of weduwnaar van een ambtenaar die tijdens actieve dienst is overleden opnieuw in het huwelijk? Dan vervalt het recht op het Weduwen-/Weduwnaarspensioen niet, maar de pensioenuitkering gaat wel omlaag.

De uitkering wordt opnieuw berekend op basis van de daadwerkelijk vervulde diensttijd van de overledene. In de nieuwe berekening wordt geen rekening meer gehouden met de onvoltooide diensttijd. U ontvangt nog 60% van het daadwerkelijk opgebouwde pensioen.

Wat als ik als weduwe of weduwnaar hertrouw en mijn overleden partner was met pensioen?

Treedt u als weduwe of weduwnaar van een overleden gepensioneerde ambtenaar opnieuw in het huwelijk? Dan houdt deze nog steeds recht op het oorspronkelijke Weduwe- of Weduwnaarspensioen. Dit pensioen blijft dus na het hertrouwen even hoog.

Ik heb recht op uitgesteld pensioen en ga trouwen, heeft mijn partner recht op Weduwe- of Weduwnaarspensioen?

Bent u (met recht op Uitgesteld pensioen) getrouwd na de datum van uw ontslag? Dan heeft uw partner recht op Weduwe- of Weduwnaarspensioen.

Bij wie kan ik terecht met een klacht/onduidelijkheid over mijn pensioen?

  • Voor onduidelijkheden inzake de aanvraag en berekening van het pensioen kunt u contact maken met de afdeling Deelnemersadministratie.

  • Voor onduidelijkheden inzake de uitkering van het pensioen kunt u contact maken met de Financiële afdeling.

  • Tegen een beslissing van de directie van het Pensioenfonds Suriname kan door belanghebbende bezwaar worden aangetekend bij de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Suriname.

  • Beroep instellen tegen de beslissing van Raad van Toezicht dient te geschieden bij het Hof van Justitie, die hierover in eerste en hoogste aanleg oordeelt.

Soorten Pensioen

Delen op social media