Ingevolge het Besluit herschrijven gerechtigden op weduwenpensioen in de zin van de Ambtenarenpensioenwet 1972 (S.B. 2015 no. 39), aangaande het weduwen-/weduwnaarspensioen van in concubinaat levende landsdienaren is het Pensioenfonds Suriname gehouden de partners van gepensioneerde en actieve deelnemers te registreren. Het fonds heeft tot nog toe slechts deels aan de wettelijke regelgeving kunnen voldoen, namelijk dat bij overlijden van de gepensioneerde een historische verklaring van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) ingediend dient te worden als bewijs dat de partners in een duurzame relatie zijn geweest. Om volledig te kunnen voldoen aan de regelgeving aangaande het concubinaat zullen gepensioneerden hun partner moeten registreren bij het fonds. De periode van registratie loopt van 15 februari 2022 tot 15 augustus 2022.

De registratie zal geschieden middels een schriftelijk verzoek voor erkenning van het duurzaam samenlevingsverband met toevoeging van de volgende onderliggende stukken:
1. Kopie ID of paspoort van de pensioentrekker en de partner
2. Uittreksel van CBB van de pensioentrekker en de partner
3. Historische verklaring van CBB betreffende woonadressen van de pensioentrekker en de partner

U kunt een registratieformulier afhalen op het kantoor van het Pensioenfonds Suriname aan de Hofstede Crull’laan 4 of u kan een registratieformulier downloaden via deze link: https://pensioenfondssuriname.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-15-Partnerregistratie-samenlevingsverband-formulier.pdf

• U vult het formulier in blokletters in.
• U schrijft uw voornamen voluit.
• U vult alle andere velden in.

Vervolgens dient u het ingevuld formulier en de onderliggende stukken in.
– U kan deze persoonlijk indienen op het voornoemd adres.
– U mag de stukken scannen en mailen naar info@pensioenfondssuriname.org
Indien u mailt, vermeldt u “Partnerregistratie” als onderwerp.
– U mag de gescande stukken ook indienen via ons WhatsApp-nummer 8930074.

Het is van groot belang dat wij over de juiste gegevens van u en uw partner beschikken om de registratie te kunnen voltooien. Wij verzoeken u dus alle velden in te vullen. Als medewerkers op onduidelijkheden of onjuistheden stuiten, zal er contact met u worden opgenomen.

Bij twijfel over de echtheid van dit document of deze campagne, mag u bellen naar het Pensioenfonds Suriname op 471678 en kiezen voor toestelnummer 1001, 1002 of 1003.