Het Pensioenfonds Suriname is opgericht op 01 januari 1973 en zetelt te Paramaribo. Ten grondslag hieraan is de Ambtenarenpensioenwet 1972 (S.B. 1972 no.150). Conform artikel 48 van de Ambtenarenpensioenwet 1972 is aan het fonds rechtspersoonlijkheid toegekend. Het Pensioenfonds Suriname is een pensioenfonds ten behoeve van de landsdienaren.


Doel:         
Het Pensioenfonds Suriname strekt tot voldoening van de pensioenverplichtingen en de overige uitkeringen die zijn vastgelegd in de Ambtenarenpensioenwet 1972.

Missie:     
Een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds te zijn dat zijn verplichtingen nu en in de toekomst kan nakomen, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening naar  de deelnemers toe  een hoge mate van prioriteit geniet.

Visie:     
Het zelfstandig en continu zorgdragen voor pensioenuitkeringen gedreven vanuit een sterke administratieve en financiële positie.