Invaliditeitspensioen 

U heeft als ambtenaar recht op Invaliditeitspensioen als u:

  • wordt ontslagen bij beschikking wegens ziekte of gebreken die u blijvend ongeschikt hebben gemaakt voor uw functie.

Iedereen die aan bovenstaande voorwaarde voldoet kan in aanmerking komen voor Invaliditeitspensioen ongeacht leeftijd en ongeacht het aantal dienstjaren.

Aanvragen Invaliditeitspensioen

Lees hier hoe u Invaliditeitspensioen kunt aanvragen. Als u dit zelf niet kunt, mag u dit ook door iemand anders laten aanvragen.

Berekening van het Invaliditeitspensioen

 

Het Invaliditeitspensioen wordt op dezelfde wijze berekend als het Ouderdomspensioen, met als verschil dat het Invaliditeitspensioen een aanvulling ondergaat. De aanvulling op het Invaliditeitspensioen is afhankelijk van uw invaliditeitsgraad of mate van arbeidsongeschiktheid. De aanvulling wordt berekend over de periode vanaf de datum van toekenning van het Invaliditeitspensioen tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar.

Bekijk rekenvoorbeeld

Mevrouw Havertong -geboren op 3 mei 1962 (57 jaar oud) – is vanaf 1 september 1995 in dienst van de overheid is en ging op 1  april  2019 met ontslag   wegens arbeidsongeschiktheid. 

Haar salaris zag er als volgt uit:

April 2017 t/m maart 2018 Srd. 16.081,05

April 2018 t/m maart 2019 Srd. 16.339,65

Totaal                              Srd. 32.420,70

Het gemiddelde salaris (middelsom) is (Srd. 32.420,70 ]/ 2) = Srd. 16.210,35

Mevrouw Havertong werkte van 1 september 1995 tot en met 31 maart 2019, dat is 23 jaar en 7 maanden. Dit is de werkelijk vervulde diensttijd en dat wordt de voltooide diensttijd genoemd.

23 jaar & 7 maanden x 2% =  47,16667%

47,16667% van Srd. 16.210,35 = afgerond  bruto Srd. 7.646,00 per jaar (bruto Srd. 637,17 per maand)

Daarnaast wordt gekeken hoeveel diensttijd mevrouw Havertong nog te vervullen had tot haar 60ste verjaardag.

Aanvulling

Mevrouw Havertong is door de arts van het fonds voor 85% afgekeurd. Dat betekent dat haar aanvulling als volgt is:

01 – 04 – 2019 t/m 31 – 05 – 2021 = 3 jaar & 1 maand en 30 dagen, we rekenen dan met  3 jaar en 2 maanden.

3 jaar en 2 maanden x 2% = 6,33333% van Srd. 16.210,35 (gemiddelde salaris) =

Srd. 1.026,65 afgerond bruto Srd. 1.027,00 per jaar

Per maand is dat  Srd. 1.027,00 : 12 = bruto Srd. 85,58 per maand

Het pensioen van merouw Havertong bedraagt dus:

Srd. 637,17 + Srd. 85,58 = bruto Srd. 722,75 per maand.

Als mevrouw Havertong niet voor 85% maar voor 75% wordt afgekeurd (bij een invaliditeitsgraad van 75% hoort een percentage bij de berekening van 80%: zie tabel hierboven), dan wordt de aanvulling op het  pensioen:

3 jaar en 2 maanden x 2% = 6,33333% van Srd. 16.210,35 = Srd. 1.026,65

80% x Srd. 1.026,65 = Srd. 821,32 afgerond Srd. 822,00 per jaar

Per maand is dat  Srd. 822,00 : 12 = Srd. 68,50.

Vaststelling invaliditeitsgraad

De invaliditeitsgraad wordt vastgesteld door de arts die verbonden is aan het Pensioenfonds Suriname. Nadat u door de Geneeskundige Commissie bent afgekeurd, zal u – vanwege deze afkeuring – ontslag uit dienst worden verleend. In de documentatie bij het vaststellen van het pensioen wordt dan als reden van ontslag vermeld: ‘vanwege arbeidsongeschiktheid’.

De berekening van het invaliditeitspensioen wordt gedaan op basis van de onderstaande verhouding.

INVALIDITEITSGRAAD (MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID)

PERCENTAGE BIJ BEREKENING INVALIDITEITSPENSIOEN

80% of meer

100%

65%

80% 

55%

60% 

45%

50% 

35%

40% 

25%

30% 

15%

20% 

 

Invaliditeitspensioen en uw gezin
Ontvangt u een Invaliditeitspensioen en gaat u trouwen? Dan komt uw echtgeno(o)t(e) in aanmerking voor Weduwen-/Weduwnaarspensioen als u overlijdt. Uw eventuele kinderen komen dan ook in aanmerking Wezenpensioen.

PENSIOENSOORTEN

Delen op social media